Thiết bị các loại

Màn hình, máy tính chuyên dụng hàng hải

Tất cả các sản phẩm của Winmate Marine được thiết kế và thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Chứng nhận DNV 2.4. Màn hình hàng hải công nghiệp WINMATE và hệ thống máy tính bảng đã trải qua thử nghiệm mạnh mẽ và thiết kế lại để đảm bảo nó đáp ứng IEC60945 và IACS-E10.